สถิติศาสนสมบัติ (ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563)
จำนวนสัญญาเช่า :
706 รายการ
จำนวนสถานที่เช่า :
76 รายการ
จำนวนผู้เช่า :
666 รายการ
 
จะครบสัญญาเช่าใน 30 วัน :
0 รายการ
จะครบสัญญาเช่าใน 60 วัน :
0 รายการ
จะครบสัญญาเช่าใน 90 วัน :
0 รายการ
จะครบสัญญาเช่าใน 120 วัน :
0 รายการ
หมดอายุสัญญา :
704 รายการ